fbpx
Sun & Beauty Factory
Poniższa Polityka Prywatności dotyczy korzystania z portalu https://sunandbeautyfactory.pl/ (dalej jako: „Portal”; „witryna”).
I. Postanowienia ogólne.

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z Portalu, przedstawiamy politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klientów, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

3. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

5. Administrator dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu i w tym celu:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; przywrócenia dostępności danych osobowych, regularne testowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6. Podanie danych osobowych w Portalu jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych poniżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w Portalu, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości.

II. Dane Administratora.

 Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Jarosław Gaca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA „GACJUSZ” Jarosław Gaca z siedzibą w Łodzi (90-707), przy ul. Gdańskiej 18, NIP: 7281039930, REGON: 471216548.

Administrator, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dla Państwa dostępny także pod adresem e-mail: jarekempire@gmail.com.

III. Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku:

1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. zgody osoby, której dotyczą dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu, w tym podmiotów współpracujących z Administratorem,

3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

a) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów i usług Sunandbeautyfactory uwzględniającej preferencje Klientów, zapewnienia kontaktu za pośrednictwemformularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń;

b) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia/Rezerwacji;

c) w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.;

4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu dane osobowe zbierane są automatycznie w logach systemowych przez pliki Cookies. Administrator wykorzystuje niezbędne (operacyjne) pliki Cookies tj. niezbędne do działania witryny.

IV. Przekazywanie danych osobowych.

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt III, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

3. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie podmiotom funkcjonującym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazywanie danych do podmiotów z państw trzecich nie występuje.

4. Przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

b) stosuje środki zapewniające:

i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

iii) regularne ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

iiii) zabezpieczenia danych osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.

5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Administratorowi.

6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać danych osobowych osobom trzecim.

7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której dane osobowe dotyczą za szkody, które osób, której dane dotyczą.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Co do zasady okres archiwizacji nie przekracza 6 lat. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Klienta.

3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Portalu, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VI. Przysługujące prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

1. Prawo dostępu do danych.

2. Prawo do sprostowania danych.

– prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

– prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

3. Prawo do usunięcia danych.

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

b) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4. Prawo do przenoszenia danych.

– prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
– przesłanie tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

– prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Prawo do wycofania zgody.

– prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili i zakresie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Realizacja wymienionych powyżej praw odbywa się poprzez przesłanie wiadomości na adres: jarekempire@gmail.com, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gdańska 18, 90-707 Łódź.

9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru).

10. Klient uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Portalu wyłącznie w związku z korzystaniem z Portalu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich danych osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Portalu.

VII. Zmiany w Polityce prywatności.

 W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe.

 W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.

Call Now Button